پزشکی بازساختی و سلول درمانی جهت گیری آینده پژوهشگاه رویان، درمان سرطان با سلول های بنیادی سرطان ساز

به گزارش مجله تصویر و سرگرمی، رئیس پژوهشگاه رویان می گوید: رویکرد رویان در تحقیقات آینده، پزشکی آینده و پزشکی بازساختی است. رویان زمانی پاسخ به احتیاج به درمان ناباروری را دنبال می کرد و اکنون به دیگر موضوعات شایع در جامعه از جمله سرطان و دیابت وارد شده است.

پزشکی بازساختی و سلول درمانی جهت گیری آینده پژوهشگاه رویان، درمان سرطان با سلول های بنیادی سرطان ساز

گروه علمی و دانشگاهی مجله تصویر و سرگرمی، فاطمه سامعی؛ پژوهشگاه رویان نزدیک به 30 سال پیش و در سال 70 با هدف پژوهش و آموزش در زمینه علم باروری و ناباروری و ارائه درمان به زوج های نابارور در ذیل مجموعه جهاد دانشگاهی تاسیس شد.

پژوهشگاه رویان زمانی پاسخ به احتیاج کشور به درمان ناباروری را دنبال می کرد و اکنون برای حل دیگر مسائل سلامتی شایع در جامعه از جمله سرطان و دیابت قدم برداشته است. ویدوئوی زیر را در این باره ببنید:

مأموریت ها پژوهشگاه رویان علاوه بر درمان بیماران نابارور، پژوهش و توسعه علم و فناوری در زمینه های زیست شناسی و پزشکی فراوریمثل، سلول های بنیادی و زیست فناوری، تجاری سازی یافته های پژوهشی برای ارائه خدمات و فراوری محصولات زیستی برای برطرف احتیاجهای علمی تخصصی کشور تعریف شد.

پژوهشگاه رویان نزدیک به 30 سال پیش با هدف پژوهش و آموزش در زمینه علم باروری و ناباروری و ارائه درمان به زوج های نابارور تاسیس شد. بعد از گذشت چند دهه، پژوهشگاه رویان نه تنها به خوبی از عهده ماموریت های خود در زمینه ارائه درمان به زوج های نابارور برآمده، بلکه در عرصه های علمی دیگر از جمله زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی، پزشکی فراوری مثل رویان و زیست فناوری هم قدم برداشته است

بعد از گذشت چند دهه، پژوهشگاه رویان به خوبی از عهده ماموریت های خود در زمینه پژوهش و آموزش در موضوع باروری و ناباروری و ارائه درمان به زوج های نابارور برآمده و اکنون این پژوهشگاه به نامی شناخته شده در کشور، منطقه و جهان در زمینه علم باروری و ناباروری تبدیل شده است.

علاوه بر این، اکنون پژوهشگاه رویان در کنار شهرتش در زمینه درمان ناباروری، در عرصه های علمی دیگر از جمله زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی، پزشکی فراوری مثل و زیست فناوری هم شناخته شده است.

ماحصل این فعالیت های پژوهانه دستاوردهایی از جمله انجماد سلول جنسی و جنین انسان، فراوری بزهای تراریخت، فراوری جنین های دامی، پیوند با استفاده از سلول درمانی، بانک های خصوصی و عمومی سلول های بنیادی بند ناف و فراوری پروتئین های نوترکیب بوده است.

درباره دستاوردهای پژوهشگاه رویان در حوزه پزشکی و سلامت در سالی که گذشت و شاخص ترین دستاوردهای این پژوهشگاه با عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی گفت وگو نموده ایم.

آنچه در گفت وگو با عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی می خوانید:

دستاورهای پژوهشگاه رویان در درمان بیماری های استخوان و غضروف، پوست، بیماری های چشم و بیماری های سیستم عصبی

ورود جدید پژوهشگاه رویان به عرصه جدید مطالعات سرطان با نگاه سلول های بنیادی سرطان زا

دامپروری، موضوع فعالیت پژوهشگاه در زمینه بیوتکنولوژی

ورود به مطالعات سرطان با نگاه سلول های بنیادی سرطان زا

ورود پژوهشگاه رویان به درمان بیماری دیابت به دلیل احتیاج جامعه

تمرکز بر پزشکی آینده، رویکرد پیش روی پژوهشگاه رویان

بیماری هایی که درمان عملی یافته اند

بیماری های که در مرحله تحقیقات بالینی هستند تا در آینده راه حلی برای درمان داشته باشند

درمان بیماری های پوستی، دستاوردهای عملیاتی پژوهشگاه رویان در سلول درمانی

فارس: آخرین دستاوردهای پژوهشگاه رویان در زمینه پزشکی فراوری مثل و سلول درمانی چه بوده است؟

شاهوردی: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در زمینه پزشکی فراوری مثل فعالیت می نماید که نتیجه تحقیقات فراوری مثل در درمان بیماری ها و مسائل ناباروی به بار می نشیند.

موضوع سلول درمانی یکی از محصولات دانش وسیع سلول های بنیادی است. در حال حاضر سلول درمانی برای درمان بیماری های استخوان و غضروف بیماری های پوست، بیماری های چشم و بیماری های سیستم عصبی موثر بوده است

علاوه بر فعالیت های رویان جهاد دانشگاهی در زمینه پزشکی فراوری مثل، یکی دیگر از حوزه های فعالیت این پژوهشگاه، سلول های بنیادی است که در حوزه سلول های بنیادی در فراوری دانش و کاربردی کردن این دانش فعالیت می نماید.

موضوع سلول درمانی یکی از محصولات دانش سلول های بنیادی است و در درمان بیماری های مختلف نتیجه تحقیقات روی سلول درمانی را می بینیم، برای مثال در بیماری های استخوان و غضروف بیماری های پوست، بیماری های چشم و بیماری های سیستم عصبی، کارهای بسیار خوبی را در این عرصه انجام داده ایم.

دامپروری در رویان

فارس: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی دستاوردهایی در زمینه بیوتکنولوژی دارد، مهمترین و شاخص ترین این دستاوردها چه بوده است؟

شاهوردی: در راستای دیگر وظایف یکی دیگر از کارهایی که انجام داده ایم در زمینه بیوتکنولوژی بوده است و در مجموعه رویان موضوعات مربوط به بیوتکنولوژی را هم دنبال می کنیم.

بیوتکنولوژی یکی دیگر از موضوعاتی است که در پژوهشگاه رویان دنبال می گردد. این تحقیقات به ویژه در صنعت دام پروری در حال پیگیری است و تا به امروز نتایج خوبی از پرورش گونه ها و نسل های خوب دامی حاصل شده است

نتایج و دستاوردهای پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در حوزه بیوتکنولوژی بیشتر در زمینه دامپروری کشور در حال استفاده است و در صنعت دام پروری تجربه خوبی حاصل شده که پرورش گونه ها و نسل های خوب دامی را امکان پذیر نموده است.

این تحقیقات منجر به فراوری نوترکیب ها و همانندسازی حیوانات شده که برای مثال یک حیوان در معرض انقراض به جهان آمد.

این تحقیقات در پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی در اصفهان اجرا شده است.

رویان متمرکز بر سلول های بنیادی سرطان زا

فارس: با توجه به درگیری بخشی از مردم با بیماری سرطان در کشور، آخرین فعالیت های پژوهشگاه رویان در زمینه درمان سرطان ها چیست؟

شاهوردی: یکی از عرصه های جدید فعالیت پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی که اخیراً به آن وارد شده مطالعات سرطان با تمرکز بر سلول های بنیادی سرطان زا است. سلول های بنیادی یکی از علل سرطان هستند و شناسایی این سلول ها به شناخت سلول های سرطانی و در نتیجه پیشگیری از بروز سرطان یاری می نماید.

به دلیل رشد سرطان در جامعه، احتیاج به یافتن درمان های جدید و انجام تحقیقات بیشتر در موضوع سرطان در کشور احساس می شد که از این مجموعه پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با سابقه فعالیت در حوزه سلول های بنیادی به این موضوع وارد شد. البته با توجه به زمینه فعالیت پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در موضوع سلول های بنیادی رویکرد ورود رویان به بحث سرطان هم متفاوت بود و در این عرصه جدید کاری پژوهشگاه رویان به موضوع سرطان با نگاه سلول های بنیادی سرطان زا وارد شده است.

یکی از حوزه های جدید کاری پژوهشگاه رویان مطالعه روی موضوع سرطان با نگاه سلول های بنیادی سرطان زا است و یک پایگاه و برنامه تحقیقاتی هم در این باره در نظر گرفته شده است

در حال حاضر در این باره یک پایگاه و یک برنامه تحقیقاتی هم در نظر گرفته شده است و با افتتاح پایگاه تحقیقاتی مربوط در شهر بابل، برنامه تحقیقاتی رویان درباره مطالعه روی سلول های بنیادی سرطان ساز به شهر بابل منتقل شده است.

به این ترتیب در حال حاضر علاوه بر اصفهان یک پایگاه تحقیقاتی در زمینه سرطان در بابل هم در اختیار داریم و تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی سرطان ساز در شهر بابل در دست انجام است و محققان تحقیقات برای پیشگیری و درمان سرطان با سلول های بنیادی را دست پیگیری دارند.

برنامه پژوهشگاه رویان برای درمان دیابت

فارس: پژوهشگاه رویان مطالعاتی را در زمینه درمان دیابت در کشور در دستور کار قرار داده بود، این مطالعات به کجا رسیده است؟

شاهوردی: پژوهشگاه رویان در عرصه دیابت در قالب یک مرکز تحقیقاتی کار خود را شروع نموده است و در واقع اکنون حاصل کوشش یک دهه پژوهش و تحقیق در زمینه دیابت در حال به ثمر نشستن است که در نهایت بتوانیم به عنوان یک مجموعه فعال تحقیقاتی و درمانی، هم پذیرای بیماران باشیم و هم در قالب یک مرکز تحقیقاتی کار پژوهش را ادامه دهیم.

دیابت بیماری جامعه صنعتی است و به دلیل سبک زندگی امروز جامعه شهری، بسیاری از مردم را به خود گرفتار نموده است. به دلیل احتیاج امروزی که در جامعه شایع شده پژوهشگاه رویان به موضوع دیابت ورود نموده است

ورود پژوهشگاه رویان به موضوع دیابت به دلیل احتیاج جامعه بوده است، زیرا بیماری دیابت از جمله بیماری هایی است که جامعه صنعتی و جامعه شهری را بسیار گرفتار نموده است و با سبک زندگی و مسائل امروز جامعه شایع شده است.

با ورود پژوهشگاه رویان به موضوع بیماری دیابت، امیدواریم که بتوانیم در درمان، فرهنگ و پیشگیری کارهایی را انجام دهیم که البته این فعالیت ها و اقدامات را در کنار سایر مراکز تخصصی و تحقیقاتی کشور در حوزه دیابت انجام خواهیم داد.

پزشکی آینده، رویکرد پیش روی پژوهشگاه رویان

فارس: تا به امروز مردم پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی را بیشتر در زمینه درمان ناباروری می شناختند در سال های آینده رویکرد تحقیقاتی و درمانی این پژوهشگاه چگونه خواهد بود؟

شاهوردی: در حال حاضر نام رویان تبدیل به یک برند شده است و رویان برند خوشنامی است.

از این بابت خدا را شاکر هستیم و از اینکه مردم کشورمان به این نام اطمینان دارند و مسئولان به رویان اعتماد دارند، شکرگذار هستیم، زیرا اعتماد مردم و مسئولان برای پژوهشگاه رویان سرمایه است.

پزشکی آینده، برنامه پژوهشگاه رویان برای آینده تحقیقات و پژوهش ها در این مجموعه است؛ پزشکی آینده به پزشکی بازساختی اختصاص دارد که در آن کمتر خبری از دارو است و از بافت های بدن برای ترمیم و درمان بیماری ها استفاده می گردد

در برنامه های کلان و پیش رو، نگاهی که در پژوهشگاه رویان برای آینده مد نظر داریم، پزشکی آینده است.

پزشکی آینده، پزشکی بازساختی را شامل می گردد، موضوع سرطان را در بر می گیرد، موضوع مغز و علوم شناختی را شامل می گردد و موضوعات دیگری مانند بیماری دیابت هم در راستای پزشکی بازساختی تعریف می شوند.

امیدواریم که بتوانیم در آینده این برنامه ها را در پژوهشگاه رویان اجرا کنیم، به طوری که هم در زمینه پژوهش و هم در زمینه ارائه خدمات بتوانیم در این موضوعات ورود پیدا کنیم.

تحقیقاتی که به درمان عملیاتی منجر شده اند

فارس: در حال حاضر استفاده از نتایج تحقیقات پژوهشگاه رویان در درمان کدام بیماری ها عملیاتی شده است؟

تحقیقاتی که طی نزدیک به 30 سال در پژوهشگاه رویان اجرا شده برای بیماری های لک و پیس، سوختگی ها و بیماری های مربوط به استخوان، غضروف و مفاصل درمان پیدا نموده است

شاهوردی: در حال حاضر در درمان بیماری هایی از جمله لک و پیس نتایج خوبی به دست آورده ایم، در درمان سوختگی ها پاسخ های بسیار خوبی گرفته ایم، در درمان بیماری های مربوط به استخوان، غضروف و مفاصل نتایج بسیار خوبی به دست آورده ایم و این موارد جزء درمان های عملیاتی است که تا به امروز محقق نشده است.

همچنین در زمینه درمان بیماری های انسداد عروق اندام تحتانی یا بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های سیستم عصبی در فاز تحقیقات بالینی هستیم و امیدواریم این تحقیقات هم به مرحله ای برسد که مردم بتوانند در سطح جامعه به شکل عمومی از آن استفاده نمایند.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 26 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: wallpaper7.ir شناسه مطلب: 2140

به "پزشکی بازساختی و سلول درمانی جهت گیری آینده پژوهشگاه رویان، درمان سرطان با سلول های بنیادی سرطان ساز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پزشکی بازساختی و سلول درمانی جهت گیری آینده پژوهشگاه رویان، درمان سرطان با سلول های بنیادی سرطان ساز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید